Polityka Prywatnosci

Administratorem Twoich danych osobowych jest Altradia Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, Willowa 21/31.

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Możesz kontaktować się z nim we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem pod adresem email info@argondata.pl

W związku z faktem, że posiadamy Twoje dane osobowe, przysługują Ci prawa wynikające z przepisów Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych (RODO). W celu realizacji przysługujących Ci praw prosimy o zgłaszanie:
Uwag
Żądania dostępu do danych osobowych
Żądania sprostowania danych osobowych
Żądania usunięcia danych osobowych
pod adresem email: info@argondata.pl

Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych
Zawarcie oraz realizacja umowy o współpracę zawartej między Panią / Panem, a Administratorem art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (wykonanie umowy)
Obsługa procesu składanych reklamacji art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (wykonanie umowy), art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (obowiązek prawny)
Marketing bezpośredni (wysłanie informacji handlowych) art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes - promowanie towarów i usług oferowanych przez Administratora danych)

Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą podmioty przetwarzające dane na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności dostawcy systemów informatycznych, firmy oraz kancelarie windykacyjne, podwykonawcy Administratora, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.

Okres przechowywania Pani / Pana danych osobowych uzależniony jest od celu, dla którego Pani / Pana dane są zbierane, zgodnie z poniższymi kryteriami
a. okres realizacji umowy o współpracę – w przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia oraz realizacji umowy o współpracę;
b. okres niezbędny do rozpatrzenia złożonej reklamacji – w przypadku przetwarzania danych w celu obsługi procesu reklamacji
c. do momentu rozstrzygnięcia sporu / rozliczenia stron, z uwzględnieniem właściwych terminów przedawnienia roszczeń – w przypadku przetwarzania danych w celu dochodzenia roszczeń i podejmowania działań o charakterze windykacyjnym;
d. po okresach wskazanych w pkt a. - c. przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń

Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości nawiązania współpracy.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
a. prawo dostępu do treści danych, prawo do usunięcia danych, prawo do sprostowania danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
b. prawo do przenoszenia danych, w przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia oraz realizacji umowy o współpracę oraz obsługi procesu składanych reklamacji,
c. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych